Klachtenprocedure
Uiteraard is ons streven dat u te allen tijde tevreden bent over Royaal Thuis en haar zorgverlening.
Desondanks kan het voorkomen dat u niet altijd volledig tevreden bent.Als  u klachten heeft over de zorgverlening, dan willen wij verzoeken deze eerst met uw zorgverlener te bespreken. Helpt dit niet of u wilt toch uw klacht rechtstreeks aan ons melden, dan kan dat. Hiervoor kunt  u bellen naar  070 388 88 83 en vragen naar de wijkverpleegkundige. U kunt uw klacht ook mailen naar info@royaalthuis.nl.
Als dit geen afdoende oplossing biedt, kunt u uw klacht neerleggen bij de klachtenfunctionaris, mevrouw Acelya Bilisik, bereikbaar op het nummer  070 388 88 83. De klachtenfunctionaris geeft u informatie over de procedure van klachtenopvang, luistert naar uw verhaal en zoekt samen met u naar een oplossing om de klacht naar tevredenheid op te lossen. Ook kan zij u eventueel helpen met het schriftelijk formuleren van uw klacht aan het bestuur als er niet onmiddellijk een oplossing gevonden wordt waarmee u tevreden bent. 

Geschillencommissie
Als ook het behandelen van uw klacht door het bestuur nog niet tot een voor u bevredigende oplossing heeft geleid, kunt u uw klacht voorleggen aan de geschillencommissie. De geschillencommissie is onpartijdig en bestaat uit een onafhankelijk voorzitter en tenminste twee andere leden. De geschillencommissie onderzoekt uw klacht en doet een uitspraak over de gegrondheid van uw klacht. De klachtencommissie kan ook een bindend advies uitspreken. De geschillencommissie kan tot €25.000 schadevergoeding toekennen. Zowel de zorgaanbieder als de cliënt kunnen in de kosten van het geding veroordeeld worden; de cliënt tot maximaal €500.

Een klacht moet schriftelijk en voldoende gemotiveerd ingediend worden bij het bestuur van de stichting Zorggeschil: https://zorggeschil.nl/.
De klachtbrief dient ten minste te bevatten de naam en het adres van diegene die het geschil aanhangig maakt, de omschrijving van het geschil en de datum waarop het geschil aanhangig wordt gemaakt. Het klachtengeld bedraagt €50.

De klachtenfunctionaris kan u helpen bij het schrijven van de brief/het indienen van de klacht. De geschillencommissie informeert u over de verdere behandeling van uw klacht.
Om uw klacht goed te kunnen beoordelen verzamelt de geschillencommissie alle informatie die daarvoor nodig is. Mogelijk wordt u gevraagd om (schriftelijk) een toelichting te geven op uw klacht. Misschien is het zelfs nodig om (een deel van) uw dossier bij de zorgaanbieder en/of zorgverlener op te vragen of om andere betrokkenen te horen. Hiervoor wordt eerst uw toestemming gevraagd

De klachtenregeling van Royaal Thuis kunt u opvragen op kantoor, 070 388 88 83.