Zorg op maat

Royaal Thuis biedt een gevarieerd zorgaanbod dat aansluit op de wensen van de cliënt. Er is veel aandacht voor iemands levenswijze, religie en moedertaal bijvoorbeeld. Samen met professionals, vrijwilligers en mantelzorgers kan een cliënt zijn leefstijl behouden en zijn zelfredzaamheid vergroten. Professionele zorg en mantelzorg versterken elkaar in de ondersteuning bij lichamelijke of mentale klachten.

Royaal Thuis bespreekt samen met de cliënt in welke mate welke zorg nodig is. Wij zijn er bijvoorbeeld voor  Verpleging & Verzorging, Individuele Begeleiding en Huishoudelijke Hulp. Maar we geven ook advies over een diagnose. En we begeleiden de cliënt in het dagelijks leven. Juist die combinatie van persoonlijke ondersteuning en gespecialiseerde zorg kan iemands leefkracht weer aanwakkeren.

Royaal Thuis

Missie en Ambitie

Royaal Thuis biedt zorgverlening vanuit een missie en een ambitie.

Missie

In samenwerking met mantelzorgers, de buurt en zorgverleners, verleent en organiseert ons cultureel diverse team van professionals, aandachtvolle zorg; alles om de “leefkracht” van onze cliënten te behouden en te versterken. Preventief handelen, oplossen en innoveren kenmerken onze aanpak.

Ambitie
Royaal Thuis streeft ernaar zorg en welzijn aantoonbaar te vernieuwen en te verrijken met haar innovatieve methode.

Waarden

De waarden die Royaal Thuis kenmerken zijn: professionaliteit, betrokkenheid en oplossingsgerichtheid.

Diensten

Royaal Thuis biedt een breed scala aan diensten. Deze zijn onder te verdelen in: wijkverpleging, verpleeghuiszorg thuis, palliatieve zorg, maatschappelijke ondersteuning, individuele begeleiding, huishoudelijke hulp, mantelzorgondersteuning en vrijwilligerswerk.

Doelgroepen

De doelgroep van Royaal Thuis bestaat uit (potentieel) kwetsbare burgers en gezinnen.

Werkgebied

Royaal Thuis biedt zorg- en hulpverlening in Haaglanden, in het bijzonder in de krachtwijken van Den Haag: Centrum, Escamp, Laak en Segbroek. Wij zijn sterk in deze wijken door onze aanwezigheid en laagdrempelige aanpak.

Leefkracht

Wij zetten de leefkracht van al onze cliënten en medewerkers centraal. Leefkracht is alles wat ervoor zorgt dat iemand zich lichamelijk, psychisch en sociaal goed voelt. Leefkracht is ook de kracht om positief in het leven te staan. De kracht om met goede zin en plezier naar een nieuwe dag uit te kijken. Samen met uw naasten. Samen met Royaal Thuis.

Culturele diversiteit

Den Haag is een multiculturele stad. Als er behoefte is aan zorg en ondersteuning, wordt die culturele diversiteit duidelijk in de zorgvraag. Iedereen heeft andere wensen. Als thuiszorgorganisatie is het belangrijk om alle mensen een veilige en herkenbare plek te bieden. Royaal Thuis wil in kunnen spelen op de vraag van de cliënt. Wij hebben zorgspecialisten in dienst die niet alleen professioneel sterk staan, maar die ook bekend zijn met de culturele verschillen. Wij begrijpen u.

Raad van Bestuur

Emete Solmaz

Emete Solmaz is bestuurder van Royaal Thuis. Emete kent de zorg van binnenuit. Emete begon in 1995 aan de opleiding geneeskunde aan de Erasmus Universiteit in Rotterdam. Vervolgens heeft zij zich op laten leiden aan de Universiteit Leiden tot specialist ouderengeneeskunde. Binnen Royaal Thuis houdt Emete zich bezig met relatiebeheer, samenwerkingen en interne kwaliteitszaken.

Raad van Commissarissen

Voorzitter: Bart Kosten

Bart Kosten werd op 1 januari 2016 benoemd als lid Raad van Commissarissen. Op 7 maart 2016 volgde zijn benoeming tot voorzitter. Bedrijfseconoom Bart Kosten heeft ruim 20 jaar werkervaring in directieposities in de zorg, ICT en financiële dienstverlening zowel in Nederland als in de Verenigde Staten. Zijn motivatie om deel te nemen aan de Raad van Commissarissen beschrijft hij als: “Royaal Thuis staat midden in de samenleving en dicht bij haar cliënten. Royaal Thuis kan een mooi voorbeeld worden voor hoe we in Nederland de zorg professioneel èn met gevoel kunnen organiseren”.

Vice Voorzitter: Talat Asim Yaqub

Talat Yaqub is met ingang van 5 februari 2016 benoemd als lid van de Raad van Commissarissen van Royaal Thuis. Per 7 maart 2016 is Talat benoemd tot vice-voorzitter. Talat is werkzaam als psychiater bij Parnassiagroep in Den Haag. Ook is ze betrokken bij wetenschappelijke onderzoeken die plaatst vinden op haar afdeling. Haar accent als lid van Raad van Commissarissen bij Royaal Thuis beschrijft zij als: “Mijn focus zal voornamelijk gericht zijn op de zorginhoudelijke aspecten van Royaal Thuis, zodat de kwaliteit van goede zorg gewaarborgd blijft.”

Lid: Idris Sorgucu

Idris Sorgucu is sinds 14 januari 2016 lid van Raad van Commissarissen van Royaal Thuis. Naast zijn verantwoordelijkheden bij Royaal Thuis begeleidt Idris Sorgucu bedrijven die willen investeren in Europa en het Midden Oosten. Tevens is hij bestuurslid bij MKB Den Haag.

Lid: Orlando Meulens

Orlando Meulens is sinds 7 december 2012 lid van de Raad van Commissarissen van Royaal Thuis. Daarnaast is Orlando docent aan de Haagse Hogeschool waar hij de vakken bedrijfskunde en duurzaamheid geeft aan de opleiding International Business. Hij houdt zich ook bezig met kennis en technieken uit de natuurwetenschappen te combineren om slimme oplossingen te bedenken voor vraagstukken op het gebied van gezondheid, technologie, milieu of voeding. Hij is commissaris bij Royaal thuis omdat hij het erg belangrijk vindt dat zorg in de samenleving professioneel aangepakt wordt en dat ziet hij bij Royaal Thuis gebeuren.

Cliëntenraad

Cliëntenraad

Royaal Thuis heeft een cliëntenraad. Hierin kunnen cliënten, maar ook hun familieleden of vertegenwoordigers met elkaar bespreken wat er goed gaat en vooral ook wat er beter kan. De cliëntenraad wil uitbreiden, dus nieuwe deelnemers zijn van harte welkom. Zin om mee te praten? Aanmelden kan via clientenraad@royaalthuis.nl.

Ondernemingsraad

Voorzitter: Ramazan Acar

De Ondernemingsraad (OR) behartigt de belangen van de ruim 200 medewerkers van Royaal Thuis. Ramazan Acar is de voorzitter.

E-mail: r.acar@royaalthuis.nl

Tel: 070 388 88 83

Secretaris: Naide Tunc

De Ondernemingsraad (OR) behartigt de belangen van de ruim 200 medewerkers van Royaal Thuis. Naide Tunc is de secretaris.

E-mail: n.tunc@royaalthuis.nl

Tel: 070 388 88 83

Kwaliteitskeurmerken

Kwaliteit van de zorg staat bij Royaal Thuis voorop. Royaal Thuis beschikt over verschillende landelijke kwaliteitskeurmerken. Die bewijzen dat onze zorg en dienstverlening kwalitatief goed is.

HKZ Certificering
Royaal Thuis heeft het HKZ Keurmerk behaald. Het HKZ keurmerk maakt zichtbaar dat het kwaliteitsmanagementsysteem voldoet aan eisen die vanuit de sector zelf, door financiers, patiënten, consumenten en de overheid worden gesteld. Het keurmerk biedt een garantie voor kwaliteit. HKZ  gecertificeerde instellingen hebben het werk zodanig georganiseerd, dat aan alle voorwaarden is voldaan om optimale zorg te kunnen leveren. Het perspectief van de cliënt is daarbij altijd het vertrekpunt.

Keurmerk Goed geregeld
Royaal Thuis heeft het NOV-keurmerk Vrijwillige Inzet Goed Geregeld behaald. Dit is een landelijk keurmerk dat wordt toegekend aan organisaties die met hun vrijwilligersbeleid voldoen aan door NOV gestelde kwaliteitscriteria en tonen daarmee aan dat zij hun vrijwilligersbeleid succesvol en aantrekkelijk hebben georganiseerd.

SBB Erkend leerbedrijf
Royaal Thuis is door SBB erkend als leerbedrijf. Dit betekent dat wij aan alle voorwaarden voldoen om leerlingen van het VMBO en MBO een volwaardige leerwerkplek te bieden. In onze organisatie kunnen leerlingen de leerdoelen behalen die voor de opleiding gesteld zijn.

Samenwerkingsverbanden

Royaal Thuis heeft bewezen een stabiele en betrouwbare zorgorganisatie te zijn, waar het versterken van de “leefkracht” telkens weer centraal staat. Om dit te blijven realiseren werken we samen met andere organisaties en putten wij kracht uit de samenwerkingen met gelijkgezinden partners.

BTN
Royaal Thuis is aangesloten bij BTN,  een branchevereniging die zich sterk maakt voor cliëntkeuze en het zoveel mogelijk in eigen regie van de cliënt leveren van zorg. Dit doet BTN door in haar activiteiten en werkwijze over financieringsstromen en -stelsels heen te zoeken naar oplossingen. Oplossingen die zowel voor cliënt als organisatie continuïteit en tevredenheid opleveren.

Pluhz
Royaal Thuis  wil de leefkracht van haar cliënten verhogen en dat geldt ook voor haar medewerkers. Want als je goed voor jezelf zorgt, kun je ook goed voor een ander zorgen. In samenwerking met Pluhz biedt Royaal Thuis haar medewerkers en cliënten daarom cursussen voor een gezonde levensstijl. Over voeding en beweging bijvoorbeeld, en over de invloed van roken. Maar ook over omgaan met stress.

ZorgDomein

ZorgDomein verbindt zorgaanbieders en zorgvragers onderling en met hun patiënten. ZorgDomein maakt informatie voor én over patiënten toegankelijker, dankzij een slim platform voor.